Gabapentin 300mg


Gabapentin är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av partiella anfall med och utan sekundär generalisering hos vuxna och barn i åldern 6 år och äldre (se avsnitt 5.1).

Gabapentin är indicerat som monoterapi vid behandling av partiella anfall med och utan sekundär generalisering hos vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre.

Behandling av perifer neuropatisk smärta

Gabapentin är indicerat för behandling av perifer neuropatisk smärta, såsom smärtsam diabetisk neuropati och post-herpetic neuralgi hos vuxna.

4.2 Dosering och administreringssätt
Dosering

För alla indikationer beskrivs ett titreringsschema för initiering av terapi i Tabell 1, vilket rekommenderas för vuxna och ungdomar i åldern 12 år och äldre. Doseringsanvisningar för barn under 12 år ges under ett separat underrubrik senare i detta avsnitt.


I enlighet med gällande klinisk praxis, om gabapentin måste avbrytas rekommenderas detta gradvis under minst 1 vecka oberoende av indikationen.


Epilepsi kräver vanligtvis långvarig behandling. Dosering bestäms av behandlande läkare enligt individuell tolerans och effekt.

Vid behandling av perifer neuropatisk smärta, såsom smärtsam diabetisk neuropati och postherpetisk neuralgi, har effekt och säkerhet inte undersökts i kliniska studier för behandlingsperioder längre än 5 månader. Om en patient kräver dosering längre än 5 månader för behandling av perifer neuropatisk smärta, ska behandlingsläkaren utvärdera patientens kliniska status och bestämma behovet av ytterligare behandling.

För mer information och beställning skicka oss en förfrågan  

 

Köp nu

 


©2018 Sverige Hopp Apotek | Köp medicinering online